Nākamajā plānošanas periodā programmā Izaugsme un nodarbinātība no ES fondiem būs pieejami 4,4 miljardi eiro

06:21 | 04.06.2014
Autors: Kaspars Sarmulis
0
0

 Otrdien Ministru kabinets apstiprināja Apstiprināt 2014.–2020.gada plānošanas perioda darbības programmu «Izaugsme un nodarbinātība».

Programmā būs pieejami līdzekļi no Eiropas Sociālā fonda (ESF), Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un Kohēzijas fonda.

 Kā skaidro Finanšu ministrija, Kohēzijas politikas (KP) fondu līdzfinansētie ieguldījumi līdz šim 2007.–2013.gada plānošanas perioda ietvaros ir radījuši būtisku stimulējošo ietekmi uz ekonomisko aktivitāti un sagatavotā darbības programma nosaka to stratēģisku un efektīvu ieguldīšanu, lai nodrošinātu, ka pozitīvā ietekme uz ekonomisko attīstību palielinātos un saglabātos arī turpmākajos gados.

Turpmākai sekmīgai KP fondu ieviešanai kopumā pieejami 4,42 miljardi eiro (ieskaitot Jauniešu nodarbinātības iniciatīvas finansējumu 29 miljonu eiro apjomā). KP fondu ieguldījumu plānošanai un īstenošanai sagatavota darbības programma, kurā apvienots KP fondu ieviešanai pieejamais finansējums, nodrošinot tematiski koncentrēta un savstarpēji papildinoša atbalsta sniegšanu identificētajām prioritārajām vajadzībām.

Darbības programmā izvēlēti un izveidoti astoņi prioritārie virzieni un norādīts tiem pieejamais KP fondu finansējums. Katram no prioritārajiem virzieniem izvēlētas ieguldījumu prioritātes, kas atbilst KP fondu regulām. Prioritāro virzienu un ieguldījumu prioritāšu īstenošanai noteikti specifiskie atbalsta mērķi (SAM), kuriem, savukārt, noteikti sasniedzamie rezultāti un indikatīvās īstenojamās darbības šo rezultātu sasniegšanai.

Prioritārā virziena Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas ietvaros atbalsts tiks sniegts zinātnes, pētniecības un inovācijas kapacitātes stiprināšanai.

Prioritārā virziena IKT pieejamība, e-pārvalde un pakalpojumi ietvaros atbalsts tiks sniegts visas Latvijas teritorijas līdzsvarotas attīstības veicināšanai, izveidojot vai uzlabojot elektronisko sakaru infrastruktūru, vienlaikus attīstot saimniecisko darbību veicinošu vidi, kas balstās uz pieejamu informāciju, publiskā sektora informācijas atkalizmantošanu, publiskā un privātā sektora integrētiem IKT risinājumiem un Latvijas iekļaušanos Eiropas vienotajā digitālā tirgū, kā arī uzlabojot iedzīvotāju kopējo dzīves kvalitāti, sniedzot ieguldījumu pakalpojumu pieejamībā, sabiedrības produktivitātes paaugstināšanā, administratīvā sloga samazināšanā un mobilitātes paaugstināšanā.

Prioritārā virziena Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja ietvaros plānots veicināt ekonomisko aktivitāti, īpaši reģionos, un saimnieciskās darbības veicēju konkurētspēju un produktivitātes palielināšanos, nodrošinot saimnieciskās darbības attīstību veicinošas infrastruktūras izveidi, paplašinot finansējuma pieejamības iespējas, veicinot ārējo tirgu apguvi un Latvijas starptautiskās konkurētspējas stiprināšanu, attīstot klasteru darbību, cilvēkresursus, nodrošinot darba tirgus vajadzībām atbilstošu darbaspēku. 
Prioritārā virziena Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs kopējais mērķis ir primārās enerģijas patēriņa samazināšana un efektīvas un ilgtspējīgas energoresursu izmantošanas veicināšana dažādās nozarēs.

Prioritārā virziena Vides aizsardzība un resursu izmantošanas efektivitāte ietvaros atbalsts tiks sniegts pasākumiem, kas paredz pielāgoties klimata pārmaiņām, samazinot plūdu un krasta erozijas risku apdraudējumu, pasākumiem, kas nodrošina apglabājamo atkritumu daudzumu samazināšanos un dažāda veida atkritumu atkārtotu izmantošanas, pārstrādes un reģenerācijas palielināšanos, līdztekus nodrošinot resursu efektīvu izmantošanu.

Prioritārā virziena Ilgtspējīga transporta attīstība ietvaros atbalsts tiks sniegts, lai nodrošinātu komodālu, kvalitatīvu un konkurētspējīgu transporta infrastruktūru, veicinot transporta un loģistikas pakalpojumu attīstību, samazinot vides piesārņojuma līmeni, kā arī rada priekšnosacījumus līdzsvarotai reģionālajai attīstībai, veicinot jauna darbavietu radīšanu un ievērojamu pakalpojumu eksporta apjoma pieaugumu.

Prioritārā virziena Nodarbinātība, darbaspēka mobilitāte un sociālā iekļaušana ietvaros plānots atbalstīt darbaspēka pieprasījuma un piedāvājuma salāgošanu, gan pilnveidojot bezdarbnieku prasmes un kvalifikāciju, atbalstot reģionālo un starptautisko darbaspēka mobilitāti, veicinot jauniešu nodarbinātību un nodrošinot informāciju par darba tirgus situāciju un tendencēm ilgtermiņā.

Prioritārā virziena ,Izglītība, prasmes un mūžizglītība ietvaros tiks nodrošināta kvalitatīva un iekļaujoša izglītība personības attīstībai. 

Avots: Db.lv

Padalies:
0
0
Komentāri
    Ielādējam komentārus.
    Komentēt atļauts tikai reģistrētiem lietotājiem! Reģistrējies vai
    Paroles atjaunošana
    E-pasts